Záruční podmínky

Záruční podmínky

Kvalitní výrobky s dlouhodobou životností vyžadují pravidelnou údržbu. O každého našeho zákazníka se postaráme, každoroční placenou garanční prohlídkou mu zajistíme okna bez starostí a navíc od nás obdrží prodlouženou záruku až na deset let.

Náhled části smlouvy o dílo:

IX. Záruční doba. Odpovědnost zhotovitele za vady díla.

9.1. Za podmínek dodržení způsobu používání výrobku v souladu s návodem k obsluze a údržbě zhotovil objednateli na dodané výrobky z plastů (okna a dveře) poskytne prodlouženou záruka ode dne jejich předání objednateli po dobu trvání 10let. V této lhůtě je za podmínek dále uvedených zaručeno bezplatné odstranění výrobní vady výrobku. Záruka se vztahuje na konstrukční nebo materiálovou vadu výrobku, barevnou a povětrnostní stálost profilů včetně použitých barevných folií a jejich přilnavosti k základnímu materiálu a na orosení povrchu skel v meziskelním prostoru dvojskla.

Poskytnutí této prodloužené záruky je podmíněno, počínaje třetím rokem trvání záruky, prováděním jednou za rok placené garanční servisní prohlídky, (dále jen „garanční prohlídka“) a zaplacením ceny za výrobek. Garanční prohlídka musí být provedena výhradně technikem výrobce - firmou VORLÍČEK-PLAST s.r.o. nebo jinou jím pověřenou osobou. Potvrzení o provedení garanční prohlídky musí být zapsáno v záručním listě. Pokud nebude některá z výše uvedených podmínek splněna, je záruční doba omezena na dobu 24 měsíců ode dne předání výrobku uživateli. Za pravidelné provádění garanční prohlídky odpovídá uživatel, který je povinen výrobce, VORLÍČEK-PLAST s.r.o., k těmto prohlídkám vyzvat. Cena garanční prohlídky bude účtována dle platného ceníku servisních prací.

Dále zhotovitel od téhož dne objednateli poskytne záruku v délce 24 měsíců na všechny montážní a zednické práce uvedené v bodě 5.1. této smlouvy a na veškeré níže uvedené příslušenství.

Příslušenstvím se rozumí -  okenní a dveřní kliky, kování na posuvné balkónové dveře, panty na vchodové dveře, dveřní zámky, samozavírače, dveřní stavěče, parapety, žaluzie, sítě, rolety, dveřní výplně a další případné příslušenství uvedené v této smlouvě o dílo.

V případě dodání dveří se zhotovitel zavazuje stavební zamykací vložku ve dveřích (není předmětem díla), bezplatně převést (darovat) objednateli do jeho vlastnictví, přičemž tato je v nejnižší možné kvalitě - pouze pro předvedení dveří sloužit svému účelu a předání dveří objednateli. Objednatel tuto nabídku daru přijímá a zavazuje se zamykací vložku jako dar přijmout a převzít v den předání a převzetí díla. Na tuto stavební zamykací vložku, která není předmětem díla, neposkytuje zhotovitel žádnou záruku. Objednatel se zavazuje tuto stavební zamykací vložku vyměnit v den předání a převzetí díla za jinou, dle vlastního výběru.

9.2. Uplatňování práv a odpovědnost za vady se řídí touto smlouvou, Reklamačním řádem a záručními podmínkami zhotovitele, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, u spotřebitelů i  zákonem o ochraně spotřebitele.  Reklamační řád a záruční podmínky zhotovitele jsou k dispozici v provozovně zhotovitele a na stránkách www.vorlicek-plast.cz . Zhotovitel započne s odstraňováním řádně reklamované a uznané vady nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace, nebude-li s objednatelem dohodnuta doba jiná.

9.3. V případě, že objednavatel nebude požadovat výměnu vnějších parapetů (dodání nových parapetů), ani dodání vnějších překrývacích lišt, nenese zhotovitel žádnou odpovědnost za případné zatékání do bytu z vnější strany okna v místě napojení okna a stávajícího parapetu a tím ani za případné vzniklé škody a z toho důvodu tato závada nemůže být předmětem reklamace. 

Dokumenty ke stažení: